Tilfredshedsundersøgelser i kommuner

Hos TeleFaction har vi mange års erfaring med strategisk rådgivning baseret på borgerfeedback samt optimering og effektivisering af den direkte borgerkontakt. 

Vi tilbyder en række undersøgelser, der alle sikrer, at beslutninger om fremtidige kommunale indsatser kan træffes på et oplyst grundlag og med udgangspunkt i borgeres oplevelser og holdninger.

Borgertilfredshedsundersøgelse
Borgertilfredshedsundersøgelsen dokumenterer jeres borgeres generelle tilfredshed med kommunen, samt underliggende årsager hertil.

Undersøgelsen leder til stærke strategiske anbefalinger til handlinger og strukturer, som vil forbedre tilfredsheden blandt kommunens borgere.

Til- og fraflytterundersøgelse
Til- og fraflytterundersøgelsen skaber indsigt i borgere og virksomheders grundlæggende motiver for at til- og fraflytte kommunen.

Undersøgelsens resultater og konklusioner suppleres af en række anbefalinger til indsatser og tiltag, der vil imødekomme tilflytteres ønsker og fraflytteres kritikpunkter.

Velfærdstjek
Et kommunalt velfærdstjek kan være målrettet forskellige kommunale institutioner og arbejdsopgaver, fx skoler, børnehaver, hjemmeplejen, familie- og ældrecentre, men også affaldsordninger, forsyning, parkering, natur og miljø mv.

Velfærdstjekket afdækker, hvordan jeres borgere oplever kommunens indsatser på det pågældende område, og resulterer i anbefalinger til udvikling og forbedring af området.

Ofte handler det om små ting, men ved at lytte til borgerne kan kommunen blive bedre til at give plads til livskvaliteten i den måde, vi leverer kommunal velfærd på.
Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

Touchpointmålinger
Touchpointmålingerne giver jer overblik over jeres borgeres oplevelse af den direkte kontakt til kommunen via telefon, e-mail, online på hjemmesiden eller ved fysisk fremmøde i Borgerservice.

Som supplement til målingerne får I adgang til TeleFactions online rapporteringsportal GEMBA. GEMBA giver jer løbende overblik over borgeres feedback koblet til relevante baggrundsdata: fx tidspunkt for henvendelse, afdeling, team, medarbejder, henvendelsesårsag, kø-nummer, ventetid, samtalelængde og behandlingstid.

Vores konsulenter assisterer gerne, hvis I har behov for hjælp til at analysere og tolke på data. Vi leverer sparring og rådgivning med henblik på at sikre rette balance mellem digitalisering, effektivisering og god borgerservice.

Dataindsamling
Vi indsamler borgerfeedback via automatiserede spørgeskemaer sendt på sms eller e-mail. Vi gennemfører ivr-målinger efter endt telefonsamtale, tilbyder tablet-målinger ved fysisk fremmøde i Borgerservice og CATI-undersøgelser målrettet bestemte borgergrupper.

Dertil inddrager vi andre relevante og tilgængelige data i vores undersøgelser – fx data fra Danmarks Statistik.

Datasikkerhed
Ved indgåelse af aftale sender vi jer et udkast til en databehandleraftale, som kan underskrives og sendes retur. TeleFaction behandler jeres data med høj sikkerhed og efter gældende lovgivning. 

KONTAKT
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om tilfredshedsundersøgelser i jeres kommune, herunder priser mv.

TELEFON: 70 26 41 41
E-MAIL: info@telefaction.com

Relaterede indlæg